STATUTEN SVG DE TUBANTEN

Onderaan deze pagina kun je de statuten ook downloaden

Artikel 1. Naam en oprichtingsdatum

De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Voor Gehandicapten “De Tubanten” opgericht op 1 februari negentienhonderd twee en zestig (01-02-1962).

Artikel 2. Zetel

De vereniging is gevestigd te Enschede.

Artikel 3. Doel

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van bewegingssporten door gehandicapten met een motorische of zintuiglijke beperking. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. oefeningen voor de leden en jeugdleden te verzorgen 
 2. wedstrijden te doen houden
 3. evenementen op het gebied van de bewegingssporten door gehandicapten te organiseren
 4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden
 5. het vormen van een band tussen haar leden
 6. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging
 7. het maken van reclame voor bewegingssporten door gehandicapten

Artikel 4. Leden

De vereniging kent: seniorleden, ereleden, leden van verdienste, juniorleden, ondersteunende leden.

In het huishoudelijke reglement is een nadere onderverdeling in categorieën vastgesteld.

 1. Seniorleden zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en motorisch of zintuiglijk gehandicapt zijnde sport(en) beoefenen of beoefend hebben. 
 2. Ereleden zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben. Zij worden, op voordracht van het bestuur, bij besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
 3. Leden van verdienste zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt . Zij worden, op  voordracht van het bestuur, bij besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3. 
 4. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 5. Ondersteunende leden zijn zij, die in een vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn leden in de zin der wet, doch zij hebben, behoudens- dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 –
  overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. In een algemene vergadering hebben zij het recht het woord te voeren.

Artikel 5. Aanmelding en toelating

Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijke reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon zijn wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden. 
 2. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  a.) door het overlijden van het lid,
  b.) door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur,
  c.) door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  d.) door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip , volgend op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden geldelijk zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
  betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. In de gevallen genoemd onder lid 1 in a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Artikel 7. Schorsing

 1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering , waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen
  daarover deel te nemen.

Artikel 8. Contributie en geldmiddelen

 1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden- ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen- een entreegeld moeten betalen.
 3. Ereleden en niet actieve leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 4. Het bestuur is voorts bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 5. Naast de contributie worden de geldmiddelen van de vereniging verkregen uit:
  a.) De gelden en goederen die door activiteiten van de leden voor haar zijn verkregen
  b.) Subsidie , schenking, legaat en erfstelling
  c.) Alle andere wettige baten

Artikel 9. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijke reglement geregeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn
  de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

Artikel 10. Taak en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a) het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b) het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a) het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b) het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c) het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis onbepaald is of
een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar wordt gebonden.
d) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
e) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
f) het aangaan van dadingen;
g) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met bedoelde rechtshandelingen, geen beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste een of meer commissies instellen, waarvan de voorzitters voor de periode van een jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

6. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 11.Bestuursvergaderingen en besluiten

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse zoals bij de oproeping vermeld.

2. Elk jaar wordt tenminste één vergadering gehouden

3. Vergaderingen zullen voorts gehouden worden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.

5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.

6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.

8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien die volmacht elektronisch is vastgelegd.

9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende , gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

10. Iedere bestuurder heeft het recht tot uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

11. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt
vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd

Artikel 12. Rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalender jaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering- de jaarvergadering- gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag over het afgelopen jaar uit en doet , onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van een van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar te bewaren.

8. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het betreffende jaar. De algemene vergadering stelt de begroting vast.

Artikel 13. Algemene vergaderingen

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12, lid 3 komen onder meer aan de orde:
a) de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b) het jaarverslag, als bedoeld in artikel 12, lid 3;
c) het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 12, lid 4;
d) de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12, lid 3;
e) de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f) de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g) de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h) de eventuele verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i) de eventuele verkiezing van de andere bestuursleden.
j) de verkiezing van de commissies;
k) voorstellen van de zijde van het bestuur;
l) voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
m) wat verder ter tafel komt

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten is verplicht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14, of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Artikel 14. Bijeenroepen Algemene Ledenvergadering

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 18 en 19. Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de vereniging is kenbaar gemaakt. Opgave van een elektronisch adres ten behoeve van het ledenregister geldt als instemming als bedoeld in de vorige zin.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, of wordt de plaats aangegeven waar de leden daarvan kennis kunnen nemen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Artikel 15. Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en- met inachtneming van het tweede lid van artikel 7- geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem.

4. Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.

Artikel 16. Voorzitterschap en notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerst volgende vergadering
alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De wijze van interne goedkeuring van de notulen wordt bij reglement vastgesteld. Jegens derden blijkt een genomen besluit uit door de voorzitter en notulist getekende notulen.

Artikel 17. Besluitvorming

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Een algemene vergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

Artikel 18. Statutenwijziging

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel  tot  statutenwijziging woordelijk is gemeld.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 19. Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 20. Huishoudelijk reglement

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.

2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.