HUISHOUDELIJK REGLEMENT SVG DE TUBANTEN

Onderaan deze pagina kun je het huishoudelijk reglement statuten ook downloaden

Definities

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

– de vereniging: Sportvereniging Voor Gehandicapten De Tubanten

– de statute: de statuten van de vereniging

– het bestuur: het bestuur van de vereniging

– de leden: zij die conform artikel 4 van de statuten zijn toegelaten tot de vereniging

Artikel 1 – Nastreven van het doel.

Bij het nastreven van haar doel onthoudt de vereniging zich in haar doen of laten van al hetgeen waarmee zij zichzelf, de GSN of de gehandicaptensport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen. De leden onthouden zich in hun doen en laten van al hetgeen waarmee zij zichzelf, als beoefenaren van de gehandicaptensport, de vereniging, de GSN of de gehandicaptensport in het algemeen in diskrediet zou kunnen brengen.

Artikel 2 – Het doel van de vereniging.

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van bewegingssporten door gehandicapten met een motorische of zintuiglijke beperking. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. oefeningen voor de leden en jeugdleden te verzorgen

b. wedstrijden te doen houden

c. evenementen op het gebied van de bewegingssporten door gehandicapten te organiseren

d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

e. het vormen van een band tussen haar leden.

f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging

g. het maken van reclame voor bewegingssporten door gehandicapten

Artikel 3 – De leden.

De vereniging kent verschillende soorten leden. Deze staan in artikel 4 van de statuten vermeld.

Artikel 4 – Rechten van leden.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (behoudens vergaderingen van het bestuur, de kascommissie of overige commissies), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5 – Aanmelding

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de penningmeester van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals bepaald in artikel 5-1 van de statuten.

Op het aanmeldingsformulier, dient ten minste te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

Ook dient het calamiteitenformulier te worden ingevuld. De vereniging kan de persoonsgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en mag de persoonsgegevens tevens verstrekken aan de bond van de tak van sport waaraan het lid wenst deel te nemen, danwel de Sportbond voor licht gehandicapten.

De persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven, instellingen of verenigingen verstrekt, zonder de expliciete toestemming van de leden of deelnemers aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Om te voorkomen dat de persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, verstrekt de ledenadministrateur op verzoek alleen persoonsgegevens aan bestuursleden en voorzitters van commissies.

2.Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon zijn wettelijke vertegenwoordiger.

3.Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.

4.Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 6 – Verplichtingen

Senior-en juniorleden hebben de verplichting de contributie tijdig te voldoen. Leden die niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, ontvangen éénmaal een herinnering tot betaling. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste , doch uiterlijk binnen 1 maand aan de secretaris op te geven.
Tevens dienen de leden informatie over de gezondheidstoestand te verstrekken zodat op een passende manier kan worden opgetreden bij noodgevallen (calamiteitenformulier). Wijzigingen hierin dienen zo spoedig mogelijk te worden
doorgegeven aan het bestuur en de leidinggevenden. .

Artikel 7 – Beëindiging lidmaatschap

De wijze en voorwaarden waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd staan vermeld in artikel 6 van de statuten.

Aanvullend hierop:

1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal 1 maand. Bij een schorsing voor langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering , waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.

3. Een opgelegde schorsing wordt, tenzij het bestuur onmiddellijke tenuitvoerlegging bepaalt, van kracht indien:
a. binnen de beroepstermijn geen beroep is aangetekend;
b. tijdig beroep is aangetekend, op de dag volgend op die waarop het door de commissie van beroep genomen besluit aan de betrokkene is toegezonden

4. Een lid kan tegen een hem/haar opgelegde schorsing beroep aantekenen bij de commissie van beroep. Het beroep moet worden ingesteld door het inzenden van een bezwaarschrift aan het bestuur binnen 8 dagen na de schriftelijke kennisgeving van het besluit tot schorsing. 

Het bestuur zendt het bezwaarschrift binnen 3 dagen na ontvangst daarvan tezamen met alle ter zake relevante stukken aan de commissie van beroep.

Het niet in acht nemen van de hiervoor genoemde termijn door de betrokkene heeft niet ontvankelijkheid van het beroep tot gevolg, tenzij de commissie van beroep van oordeel is dat het één en ander de betrokkene niet kan worden aangerekend.

Artikel 8 – Commissie van beroep.

De commissie van beroep zal bestaan uit 3 leden, die ieder ten minste 5 jaar lid zijn van de vereniging. In de commissie van beroep kunnen geen bestuursleden worden benoemd.
Ieder beroep zal worden beoordeeld door de voltallige commissie.

De behandeling van het beroep door de commissie van beroep moet plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift. De commissie zal de betrokkene en het bestuur, indien zij dat wensen, in de gelegenheid stellen hun standpunten schriftelijk of mondeling toe te lichten. Het bestuur is verplicht de commissie alle inlichtingen te verschaffen die voor de beoordeling van het beroep van belang kunnen zijn. De commissie zal haar besluit binnen 8 dagen na het nemen van haar besluit schriftelijk aan de betrokkene en het bestuur zenden.

Artikel 9 – Bestuur

De samenstelling en werkwijze bestuur staan in artikel van de statuten

Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Artikel 10 – Rooster van aftreden

Ieder jaar treden 2 of 3 bestuursleden af volgens het hierna te vermelden rooster van aftreden, waarbij de volgorde zoveel mogelijk is bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af
op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden

Overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de statuten worden bestuursleden benoemd voor een termijn van 3 jaar. Ieder jaar treden 3 bestuursleden af, volgens het volgende rooster van aftreden:

• 1 e jaar = secretaris, algemeen bestuurslid 1 en 4
• 2 e jaar = penningmeester, , algemeen bestuurslid 2 en 5
• 3 e jaar = voorzitter, algemeen bestuurslid 3-6.

Artikel 11 – Vervanging bestuur.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice- voorzitter of van een ander
bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Artikel 12 – Verplichtingen van het bestuur

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter
dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Artikel 13 – Commissies

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. De door het bestuur ingestelde
commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen
en al dan niet door anderen worden vervangen.

Naast de kascommissie en de commissie van beroep kent de vereniging ten minste de volgende commissies, die het bestuur in haar taak bijstaan:

– een technische commissie
– een activiteitencommissie;

De voorzitter van de technische commissie maakt deel uit van het bestuur en wordt gekozen op de manier en volgens het rooster van aftreden zoals die zijn geregeld in statuten en dit huishoudelijk reglement.

Artikel 14 – Kascommissie

De kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 15 – Algemene vergadering

Voorstellen van de leden
1. De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.

2. Voorstellen moeten schriftelijk (mag ook digitaal) door tenminste 10 leden van de vereniging ondertekend, uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur zijn ingediend

3. Het bestuur voegt deze voorstellen mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden aan de agenda toe.

4. Indien een voorstel niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, is het bestuur wel bevoegd, maar niet verplicht het aan de agenda toe te voegen.

5. Op wijzigingsvoorstellen van de reglementen geldt een termijn van 1 maand.

Agenda
Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten, komen onder meer aan de orde:
a) de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b) het jaarverslag, als bedoeld in artikel 12, lid3 van de statuten
c) het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 12, lid 4 van de statuten
d) de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 12, lid 3 van de statuten
e) de benoeming van de in artikel 12 van de statute genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f) de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g) de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h) de eventuele verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i) de eventuele verkiezing van de andere bestuursleden.
j) de verkiezing van de commissies;
k) voorstellen van de zijde van het bestuur;
l) voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
m) wat verder ter tafel komt

Kascommissie
Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis waarover de commissie zelf niet beschikt dient zij zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht ten behoeve van het onderzoek der commissie
aan deze en aan de deskundige, zo deze is aangewezen,inzage van de boeken en de bescheiden te geven, hun desgevraagd de kas en de waarden te  vertonen en hun alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 16 – Wijze van oproeping van de jaarvergadering

Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving (dit kan ook digitaal zijn) dan wel met een publicatie in het verenigingsblad.
De oproeping dient de onderwerpen die behandeld zullen (agenda)te bevatten. Besluiten kunnen door de algemene vergadering alleen worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

Termijn vaan oproeping

Alle vergaderingen worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste 7 dagen. Als statutenwijziging aan de orde is, dan bedraagt de termijn 1 maand. Een vergadering die op verzoek van leden wordt gehouden- ongeacht of zij bijeengeroepen is door het bestuur of door leden- wordt bovendien bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan 1 maand.

Artikel 17 – Besluitvorming

Stemrecht
In de A.L.V hebben uitsluitend seniorleden, leden van verdienste en ereleden stemrecht. Zij hebben één stem.
Geschorste leden mogen geen stem uitbrengen.

Wijze van stemmen
De stemming geschiedt in beginsel hoofdelijk en mondeling.Indien niemand zich daar tegen verzet kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen. Indien de voorzitter dit bepaalt of tenminste een vijfde gedeelte der ter
vergadering aanwezige leden dit verlangt, wordt schriftelijk, met ongetekende en gesloten briefjes gestemd,alsdan wijst de Voorzitter twee leden aan om de stemmen op te nemen. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats , tenzij de
vergadering unaniem van oordeel is, dat zulks niet nodig is.

Besluitvorming zie artikel 17 van de statuten
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Staken de stemmen , dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 18 – Besluiten over ontbinding

Zie artikel 19 van de statuten.

Artikel 19 – Mededelingenblad

Door de vereniging wordt indien noodzakelijk een mededelingenblad uitgegeven(gedrukt of digitaal).
In het mededelingenblad worden de officiële mededelingen van het bestuur opgenomen.

Artikel 20 – Wedstrijdwezen

De vereniging stelt alleen spelers op die lid zijn van de vereniging. Leden die die tijdens het verloop van een competitie van vereniging willen wisselen mogen slechts met toestemming van de landelijke bond aan de lopende competitie met de nieuwe vereniging deelnemen.

Het doen meespelen van gastspelers is slechts geoorloofd buiten competitieverband. Deelnemers aan wedstrijden mogen geen uitkeringen in geld of goederen aannemen voor geleverde of te leveren prestaties bij sportwedstrijden dan wel voor het
opzettelijk nalaten van wat zijn sportieve plicht eist.

Een lid van de vereniging mag geen aanbiedingen of betalingen in geld of goederen doen aan spelers met het doel prestaties te beïnvloeden.

Artikel 21 – Overige bepalingen

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 22 – Slotbepalingen

Ieder lid wordt geacht de statuten en de reglementen te kennen.

Bij verschil van mening over de uitleg van de statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen beslist het bestuur.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien. Voorstel tot wijziging van de door de A.L.V. vastgestelde reglementen moeten tenminste 1 maand voor de A.L.V. bij het bestuur zijn ingediend.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen met een gewone meerderheid van
stemmen in de A.L.V. worden aangenomen.

Artikel 23 – Toegankelijkheid

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de website van de SVG De Tubanten via www.detubanten.nl.

Artikel 24 – Vaststelling

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 2 april 2014.