Privacyverklaring

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten”, gevestigd aan de Fugastraat 5  – 7534 GA Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer D. van Achteren is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten”. Hij is te bereiken via ledenadministratie@detubanten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.
 • Toestemmingsverklaring S.V.G. De Tubanten (opsturen naar ledenadministratie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, vereniging en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detubanten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of jaarverslag; 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten;
 • Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze activiteiten afstemmen op jouw behoefte;
 • Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een (bestuurs-)lid van Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten”) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Reden voor- en achternaam: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren of te kunnen bezoeken. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden geslacht: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden adres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren  of te kunnen bezoeken. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden postcode en woonplaats: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren  of te kunnen bezoeken. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden mobiel en/of normaal telefoonnummer: Om je telefonisch te kunnen benaderen voor informatie, evenementen en adviesdoeleinden. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden e-mailadres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden overige persoonsgegevens: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven  of  te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden bankrekening (IBAN en BIC): Om je op een correcte manier te kunnen factureren of te crediteren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden gegevens over je activiteiten op onze website: Om het gebruikersgemak van (en binnen) onze website te kunnen verbeteren. (Bewaartermijn: 6 maanden).

Reden gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk): Het betreft hier Google AdWords remarketing (Bewaartermijn: Wordt door jezelf bepaald, wanneer je de cookies van je desktop computer, tablet of smartphone wist stopt dit). Wij maken GEEN gebruik van de Facebook pixel!

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deze derden kun je denken aan bank(en), accountant(s), boekhouder(s), serviceverleners (die nodig zijn om de continuïteit van ons vereniging te garanderen), overheden en de Belastingdienst. Deze informatie wordt ook verstrekt wanneer dit geëist wordt door een bevoegde overheidsinstantie of in gevallen van leven en dood.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account (indien van toepassing). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@detubanten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Doorverbinden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Doorverbinden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportvereniging voor Gehandicapten “De Tubanten” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@detubanten.nl 

Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor S.V.G De Tubanten toestemmingsverklaring.
Dit formulier kunt u per mail doorsturen naar onze ledenadministratie.