SOCIALE VEILIGHEID

Gedragsregels SVG De Tubanten

Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van SVG De Tubanten zijn vastgelegd. Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.

A. Gedragsregels
De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er vanuit dat we met elkaar de sporten op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

Daarnaast heeft ieder lid van de SVG De Tubanten een voorbeeld functie in woord en gebaar.

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

1. Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je medespelers en of tegenstanders niet opzettelijk.

2. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de trainer, de leiding van je team én van het bestuur.

3. Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.

4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is voor door haar / hem aangerichte schade aansprakelijk.

5. Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex is verboden.

6. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers en aangrenzende gangen. Het roken op een sportcomplex in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet acceptabel.

7. Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.

8. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

B. Sancties
Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij/zij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de strafmaat kunnen zijn:

1. Berisping
2. Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen
3. Uitvoeren van toegewezen werkzaamheden
5. Royement

C. Gang van zaken

Afspraken maken met elkaar
Vooraf aan het seizoen worden tussen de verenigingsleden al dan niet in teamverband en de leiding afspraken gemaakt.
De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wedstrijden en training. Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.

Licht vergrijp (in team)
Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de coach/hoofdtrainer sancties toepassen. Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen,
waarin ook het verenigingslid kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen. De coach/trainer maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie.

Herhaling
Als een verenigingslid ondanks een waarschuwing van de coach/trainer de regels bewust blijft overtreden , wordt de coördinator/trainer op de hoogte gebracht van het feit dat er sprake is van herhaald ongewenst gedrag.
Onder herhaald ongewenst gedrag wordt bedoeld het gedrag, waarover afspraken zijn gemaakt, regelmatig door dezelfde persoon (personen) wordt overschreden. Voorbeelden zijn het verstoren van de training, elkaar pesten, grote mond, niet eens zijn met beslissingen van de leiding. De coach/trainer neemt indien nodig contact op met het bestuur. Zij overleggen welke situaties zich hebben voorgedaan (aanbieden op papier). Samen worden de sancties bepaald en uitgesproken in een gesprek.
Gedurende een aangegeven periode krijgt het verenigingslid, die steeds ongewenst gedrag vertoont, gelegenheid om zich te verbeteren. Uiteraard wordt, als het gedrag verbetert hier positief op gereageerd (aanmoedigen dat het zo omgaan met elkaar veel meer plezier geeft voor beide kanten).

Zware vergrijpen of herhaald ongewenst gedrag na de gele kaart
Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert komt het bestuur direct in actie. Met een brief wordt het lid officieel uitgenodigd voor een gesprek. Bij jeugdleden worden de ouders ook uitgenodigd.
Het bestuur bepaalt de strafmaatregel zoals; een schorsing, een taakstraf in de vereniging óf in het uiterste geval de mededeling dat het verenigingslid niet meer welkom is bij de SVG De Tubanten.

Communicatie
De verenigingsleden worden door een jaarlijks informatieboekje en op de website geïnformeerd hoe wij als vereniging omgaan met ongewenst gedrag. Verenigingsleden kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het bestuur.

Download hier de gedragsregels SVG De Tubanten