Alles over het lidmaatschap van SVG De Tubanten

Lid worden van SVG De Tubanten

Wij vinden het geweldig dat je erover denkt om lid te worden van SVG De Tubanten!
Hieronder vindt je alle informatie over onze vereniging en over hoe je je aan kunt melden als lid.
Wij hebben een groot aanbod aan sporten waaraan je kunt deelnemen.

In verband met onze verzekering is het van belang om meteen een inschrijfformulier en een calamiteitenformulier in te vullen. Deze zijn te verkrijgen bij de desbetreffende trainer.

Het lidmaatschap en de daarbij behorende contributie verplichting start ingaande dag één van de eerstvolgende maand.

Je inschrijven als lid kan middels een inschrijfformulier (tevens een incassomachtiging), dit stuur je ingevuld en ondertekend naar onze penningmeester.
Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij je trainer.

De contributie bedraagt € 228,00 per jaar, in maandelijkse termijnen van € 19,00.
Voor jeugdleden (van 4 t/m 17 jaar) bedraagt de jaar contributie € 180,00 in maandelijkse termijnen van € 15.00.

Voor de zwemlessen ABC wordt € 6,- per maand extra in rekening gebracht en is derhalve €  252,- in maandelijkse termijnen van € 21,00.
De maandelijkse betalingen worden automatisch van je bank- of girorekening afgeschreven.
Het ABC leszwemmen start de eerste dinsdag van de maand en de betaling voor ABC zwemmen stopt na het diplomazwemmen door opzegging einde van de maand.

Maandelijks wordt de contributie van onze vereniging door middel van een automatische incasso geïnd.
Helaas worden elke maand enkele incasso’s teruggedraaid, meestal in verband met een niet toereikend banksaldo.
Deze zogenaamde storno’s brengen voor de vereniging kosten met zich mee. Wij proberen in de erop volgende maand de gestorneerde betaling alsnog te incasseren en brengen daarbij een bedrag van € 1,00 extra in rekening.
Het liefst hebben wij natuurlijk dat storno’s helemaal niet voorkomen.

 

Belangrijke contactgegevens

Ledenadministratie
Christiaan Meijer
Beatrixstraat 79
7511 KP Enschede
06-22732479
ledenadministratie@detubanten.nl 

Penningmeester                      
Ivo Hilgeholt                                
06-18082520                                      
penningmeester@detubanten.nl

Bankrekeningnummer

SVG De Tubanten: 

Rabobank: NL84RABO0316789194

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van je lidmaatschap van SVG De Tubanten kan schriftelijk, of per mail naar

ledenadministratie@detubanten.nl

Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Voorbeeld: als u in oktober opzegt moet u ook in november nog contributie betalen.

 

Mondelinge opzeggingen bij je trainer of begeleider kunnen we helaas NIET accepteren.

Je kunt het mutatieformulier ook downloaden.

De contributie blijft onverkort verschuldigd tot een maand nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen. Wanneer je bij ziekte je lidmaatschap opzegt kunt je er niet van uit gaan dat je bij herstel weer direct in dezelfde groep kunt sporten. Er zijn voor sommige sporten wachtlijsten en daarmee zal rekening moeten worden gehouden.

Ziekte

Tijdens ziekte wordt de contributie normaal doorbetaald. Indien dit om de één of andere reden niet mogelijk is, dient men het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand via het mutatieformulier op te zeggen.

Dit houdt wel in, dat JE plaats in JE groep door iemand anders kan worden ingenomen. Wanneer je na je ziekte toch weer lid zou willen worden, dan zul je, met name bij het zwemmen, moeten wachten tot er ergens een plaats vrij komt.

Ondersteunend lid

Contributie € 10,00 per maand

Voor leden die door omstandigheden tijdelijk niet kunnen sporten is er nu de mogelijkheid om ondersteunend lid te blijven voor een gereduceerde contributie. Hierdoor blijven deze mensen lid van “De Tubanten” en bouwen hiermee hun lidmaatschap verder op in jaren en kunnen dan ook in aanmerking komen als jubilea. Dit ondersteunend lidmaatschap houdt niet in dat hun plaats in een bepaalde sportgroep gereserveerd blijft staan. Na twee maanden van afwezigheid kunt u het lidmaatschap om laten zetten naar ondersteunend lid dit kunt aanvragen bij de penningmeester.

Heb je vragen/opmerkingen met betrekking tot het opzeggen van je lidmaatschap of met de procedure aangaande ziekte dan kun je contact opnemen met de eerder op deze pagina genoemde contactpersonen.