Agenda ALV 2024

Agenda

voor de Algemene Ledenvergadering van SVG de Tubanten op

woensdag 27 maart 2024 in de Diekmanhal, J.J. van Deinselaan 22 te Enschede, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De bijeenkomst was tevens digitaal te volgen via de links zoals verstuurd per mail.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Bestuurssamenstelling

· Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Zwiep, voorzitter

· Aftredend en niet herkiesbaar: Martin van der Laan, algemeen bestuurslid

· Verkiezing nieuwe voorzitter

· Benoeming nieuw bestuurslid

5. Notulen ALV 2023*

6. Jaarverslagen:

· verslag bestuur*

· verslagen diverse sporten*

· verslag penningmeester**

· verslag kascommissie

7. Vaststelling contributie

8. Huldiging jubilarissen

9. Uitreiking bekers

10. Activiteiten

11. Rondvraag

12. Sluiting

* Deze verslagen kunt u vinden op de website www.detubanten.nl/nieuws

** Dit verslag wordt u uitgereikt tijdens de vergadering.