Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Tubanten op woensdag 27 maart 2019
in de Diekmanhal, JJ van Deinselaan 22 te Enschede.
Aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen

3. Bestuursverkiezing
Marianne Koolenbrander (secretaris) aftredend (niet herkiesbaar)
Alwie Papenborg (penningmeester / ledenadministratie) aftredend (niet herkiesbaar)
Kandidaten kunnen zich melden bij info@tubanten.nl 

4. Notulen vorige vergadering

5. Ingekomen stukken

6. Jaarverslagen: – verslag bestuur / sport commissies / penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Vaststelling contributie

9. Pauze

10. Huldiging 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap

11. Uitreiking bekers

12. Activiteiten

13. Rondvraag

14. Sluiting